Органът за контрол от вид „С“ към „Медигрей“ ООД акредитира своята дейност: Радиационен контрол на работната и околна/жизнена среда.

Сертификат за акредитация издаден от ИА БСА с рег.№218/25.10.2021г., с обхват:
- Мощност на амбиентния дозов еквивалент в среда на йонизиращи лъчения(рентгеново лъчение, гама- лъчение)
- Амбиентен дозов еквивалент в среда на йонизиращи лъчения(рентгеново лъчение, гама -лъчение)

14 ноември 2021